Předsmluvní informace

ve smyslu ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012, sb., občanský zákoník v platném znění


Společnost GrandVision CZ s.r.o. (dále jen „Společnost“), tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 1820 zákona č. 89/2012, sb., občanský zákoník v platném znění uživateli následujíc informace:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby – NEUPLATNÍ SE,
 2. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována – NEUPLATNÍ SE,
 3. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat - NEUPLATNÍ SE,
 4. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná NEUPLATNÍ SE,
 5. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b) NEUPLATNÍ SE,
 6. pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis - kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení podle tohoto odstavce, je-li k němu kupující oprávněn, může kupující využít formulář dostupný v článku 27. VOP,
 7. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou - zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
 8. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo - NEUPLATNÍ SE,
 9. jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne - - NEUPLATNÍ SE, a
 10. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru - v případě vzniku sporu z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je kupující spotřebitel v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u určeného oránu, kterým je v daném případě Česká obchodní inspekce, web: https://adr.coi.cz/cs ; email: adr@coi.cz.


V Praze, dne 23.07.2019

GrandVision CZ s.r.o.Garance 100% spokojenosti

Nejdůležitější je pro nás spokojenost našich zákazníků.
Profesionální služby, na které je spolehnutí.

 • 90denní garance měření zraku
 • Doživotní servis
 • Garance 100% spokojenosti s multifokálními brýlemi
Podrobnosti Podrobnosti

Loading...

[ErrorDialogTitle]

asdfasdfasd

Úspěch

Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku