Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost GrandVision CZ s.r.o., IČO: 25127993, se sídlem Pankrác PRIME Office Building, Lomnického 1742/2a, 14000 Praha 4, („GrandOptical“ nebo „Správce“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a na ně navazujícími právními předpisy, Vaše osobní údaje. Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

GDPR definuje osobní údaj jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu
údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich
shromáždění. GrandOptical zpracovává osobní údaje svých zákazníků a třetích sob (např. uchazečů
o zaměstnání, subjektů poptávajících služby GrandOptical či jiné nabídky) pro následující účely.

A) Zpracovávání osobních údajů v rámci prodeje

Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní důvod zpracovávání Doba uchovávání
Poptávka na zdravotnické služby, objednávka nebo sjednání termínu vyšetření Osobní údaje zadané v rámci poptávky Plnění smlouvy Do konce záruční lhůty objednaného produktu.
Není-li provedeno vyšetření, po zajištění požadavku údaje dál nezpracováváme
Sjednání nového termínu, pokud se vyšetření neuskutečnilo nebo bylo odloženo Oprávněný zájem Nejvýše šest měsíců ode dne poptávky
Poskytování zdravotnických služeb (vyšetření zraku) a na to navazující určení metody úpravy zraku Údaje potřebné k vyšetření zraku, včetně údajů týkajících se osobní totožnosti a zdravotního stavu vyšetřované osoby Plnění smlouvy
Výslovný souhlas
Do konce záruční lhůty objednaného produktu
Povinnost poskytovatelů zdravotnických služeb vést dokumentaci Zákonná povinnost 5 let
Plnění objednávky na brýle / kontaktní čočky, možnost dohledání v případě dalších objednávek Osobní údaje zadané v rámci objednávky Plnění smlouvy Do splnění smlouvy
Plnění nároků na záruku
Odeslání oznámení o vyhotovené objednávce Kontaktní údaje
(email, telefonní číslo)
Plnění smlouvy Během doby trvání vztahu vyplývajícího z poskytování služeb nebo plnění objednávky, včetně záruční lhůty vyplývající z objednávek
Udržování kontaktu za účelem plnění smlouvy, např. další objednávky, kontrolní vyšetření
Vystavení faktury, dokladu, plnění objednávky Osobní údaje potřebné k vystavení faktury Zákonná povinnost Až 10 let
Zajištění možnosti platby specifickou kartou zdravotní pojišťovny, vystavení potvrzení pro zdravotní pojišťovnu Údaje týkající se zdravotní pojišťovny a karty pojištěnce klienta Plnění smlouvy Do předání pojišťovně
Řešení, dokumentování nároků na záruku Údaje týkající se uplatnění záruky Plnění smlouvy Do uplatnění nároku na záruku nebo ručení, do konce zákonné doby pro uplatnění příslušných nároků

B) Zpracovávání údajů v rámci webových stránek

Účel zpracování údajů Kategorie zpracovávaných údajů Právní důvod zpracovávání údajů Doba uchovávání údajů
Rezervace termínu vyšetření Údaje zadané v rámci online rezervace termínu Plnění ze smlouvy V závislosti na dalších účelech do konce záruční lhůty objednaného produktu
Sjednání nového vyšetření v případě zrušení nebo odložení dohodnutého termínu vyšetření Údaje zadané v rámci online rezervace termínu Oprávněný zájem Nejvýše šest měsíců ode dne online rezervace termínu
Plnění požadavků zákazníků, odpovídání na dotazy Osobní údaje zadané v menu „Kontakt” Oprávněný zájem Do vyřešení požadavku
Monitorování používání webových stránek, zajištění příjemného uživatelského prostředí Údaje související s používáním webových stránek, zadávání údajů, prokliky (vč. cookies) Souhlas Do odvolání souhlasu
Komunikace s uchazeči o zaměstnání Kontaktní údaje a osobní údaje v životopisu při online žádosti o zaměstnání Souhlas Do odvolání souhlasu

C) Zpracovávání údajů pro účely marketingu a průzkumu

Účel zpracování údajů Kategorie zpracovávaných údajů Právní důvod zpracovávání údajů Doba uchovávání údajů
Odesílání newsletterů, respektive individuálních nabídek, dále tomu předcházející porovnání, analýza údajů služeb a objednávek v minulosti za účelem stanovení obsahu a termínu odesílání nabídek Údaje osobní totožnosti, vyšetření, nákupu, dále kontaktní údaje potřebné pro tyto účely Souhlas Do odvolání souhlasu
Zapojení do průzkumů veřejného mínění a trhu, realizace průzkumů Kontaktní údaje zadané pro tento účel Souhlas Do odvolání souhlasu

D) Zpracovávání údajů pro účely věrnostního programu

Účel zpracování údajů Kategorie zpracovávaných údajů Právní důvod zpracovávání údajů Doba uchovávání údajů
Odesílání elektronických newsletterů, respektive individuálních nabídek kontaktní údaje potřebné pro tyto účely (email) Oprávněný zájem (jedná-li se o stávajícího zákazníka GrandOptical)

Souhlas (v případě subjektu údajů registrovaného k odběru obchodních sdělení)
Do okamžiku vznesení námitky

Do odvolání souhlasu
Odesílání tištěných newsletterů, respektive individuálních nabídek kontaktní údaje potřebné pro tyto účely (adresa) Oprávněný zájem (jedná-li se o stávajícího zákazníka GrandOptical)

Souhlas (v případě subjektu údajů registrovaného k odběru obchodních sdělení)
Do okamžiku vznesení námitky

Do odvolání souhlasu
Porovnání, analýza údajů služeb a objednávek v minulosti za účelem stanovení obsahu a termínu odesílání nabídek údaje osobní totožnosti, vyšetření, historie nákupů Oprávněný zájem Do okamžiku vznesení námitky
Zapojení do průzkumů veřejného mínění a trhu, realizace průzkumů Kontaktní údaje zadané pro tento účel Souhlas Do odvolání souhlasu

E) Zpracovávání pro účely zákaznického servisu, řešení reklamací

Účel zpracování údajů Kategorie zpracovávaných údajů Právní důvod zpracovávání údajů Doba uchovávání údajů
Řešení požadavků v rámci zákaznického servisu Reklamace a jiné údaje oznámené telefonicky nebo emailem Oprávněný zájem Do vyřešení požadavku
Řešení reklamací Údaje písemné reklamace (doručené e-mailem/poštou/formou protokolu Zákonná povinnost 2 roky

Komu mohou být osobní údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro
  GrandOptical Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy
  na základě zpracovatelské smlouvy. Zpracovatelé společnosti GrandOptical jsou pečlivě vybíráni
  s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon
  nebo je takové zveřejnění nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.
 • Se souhlasem zákazníka nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům\.

Seznam příjemců/kategorií příjemců, se kterými aktuálně spolupracujeme, je k dispozici níže:

Zpracovatelé osobních údajů Dotčená činnost
AZ Direct GmbH Sestavování marketingových nabídek, newsletterů
Česká Mailingová Společnost s.r.o. Komplexní služby přímého marketingu
PHD, a.s. – PHD a.s., Lomnického 5, 140 00 Praha 4 Služby mediálního plánování a nákupu pro lokální i mezinárodní klienty
Prague Best s.r.o. Tvorba a administrace webových stránek
ERGO Direkt Versicherung AG Poskytování GrandPojištění
Pagina Příbram spol. s r.o. Vedení účetnictví, zpracování mezd, spisová a archivační služba
GrandVision Hungary Kft. Správa IT
Ostatní příjemci
Zdravotní pojišťovny Uplatňování poukazů na brýle a optické pomůcky
Banky Platby kartou
Franchisingoví partneři Předávání informací za účelem zajištění kvality služeb
Poskytovatel doručovacích služeb General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Poskytovatel platební brány GOPAY s.r.o.

Správce údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí (mimo EU), ani mezinárodním organizacím.

Jak zajišťuje GrandOptical ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. GrandOptical má zavedeny
potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných
osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit?

Subjekt údajů má právo požádat správce údajů o přístup ke zpracovávaným údajům týkajícím se jeho osoby, o opravu, výmaz údajů, v některých případech může požádat o omezení zpracovávání osobních údajů a také může vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Subjektu údajů náleží dále právo na přenositelnost údajů, podání stížnosti dozorovému orgánu, dále právo na opravný právní prostředek, v případě automatizovaného individuálního rozhodování právo na volbu ohledně účinnosti rozhodování, dále právo na lidský zásah. V průběhu zpracovávání údajů prováděného na základě souhlasu je subjekt údajů dále kdykoli oprávněn k odvolání souhlasu, což však nemá vliv na legitimitu údajů zpracovaných před odvoláním souhlasu.

A) Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti GrandOptical následující informace:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době zpracování,
 • o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost GrandOptical za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

B) Právo na opravu osobních údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude GrandOptical zpracovávat. Opravu GrandOptical provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

C) Právo na výmaz osobních údajů

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo požádat o vymazání osobních údajů, přičemž správce údajů tyto osobní údaje bez neodůvodněného prodlení vymaže, jestliže:

 • správce údajů již daný osobní údaj nepotřebuje pro účel, který byl důvodem ke shromažďování údajů, nebo důvodem ke zpracovávání údajů jiným způsobem;
 • jedná se o zpracování údajů na základě souhlasu uděleného subjektem údajů, ale subjekt údajů svůj souhlas odvolal a pro zpracování údajů neexistuje jiný právní důvod;
 • jedná se o zpracování údajů na základě oprávněného zájmu správce údajů nebo třetí osoby, ale subjekt údajů podal proti zpracování údajů námitku a – vyjma námitky proti zpracovávání údajů za účelem bezprostředního obchodního zájmu – neexistuje přednostní legitimní důvod na zpracovávání údajů;
 • správce údajů zpracovával osobní údaje protiprávně;
 • výmaz osobních údajů je nutný ke splnění zákonné povinnosti nebo
 • byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

D) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

E) Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte dle čl. 20 GDPR právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.

F) Právo vznést námitku

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti GrandOptical. V případě, že GrandOptical neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost GrandOptical zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

G) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Správce údajů neprovádí v průběhu zpracovávání osobních údajů automatizované individuální rozhodování.

Profilování, tedy automatickým způsobem prováděné zpracování, vyhodnocování osobních údajů provádí správce údajů pro účely rozesílání marketingových sdělení a nabídek v případě souhlasu uděleného za tímto účelem subjekty údajů, avšak tento proces může mít na subjekt údajů výhradně takový dopad, uvedený v předcházejících informacích, že subjekt údajů bude od správce údajů dostávat jemu adresované nabídky, newslettery, které nejsou považovány za rozhodnutí, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo. Udělený souhlas je možné i případě profilování kdykoli odvolat.

Kde může zákazník získat další informace, případně uplatnit svá práva?

Zákazník se může obrátit na bezplatnou zákaznickou linku GrandOptical 261 399 211 nebo emailem na info@grandoptical.cz.

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).